WILDLANDS Natuur en Educatie fonds

WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds
Postbus 1010, 7801 BA Emmen, The Netherlands
RSIN : 8545.54.853
KvK: 61932213

U BENT ONMISBAAR

Het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds  heeft als doel educatie, onderzoek en conservatie, gericht op biodiversiteit te ondersteunen. Daarnaast wil de stichting de culturele bewustwording in het algemeen bevorderen en activiteiten ontplooien op cultureel gebied in zo breed mogelijke zin.

Het WNEF kan niet zonder steun van particulieren

Geld wordt geworven vanuit giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen of legaten of op andere wijze. Niet meer vermogen wordt aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Geld wordt  beschikbaar gesteld voor projecten in of van WILDLANDS of voor projecten van derden die passen binnen de doelstelling.

Wij gaan graag met u in gesprek. Neemt u voor meer informatie, advies en mogelijkheden contact op met ons. info@wnef.nl 

VOORWAARDEN PROJECTEN

Voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen zijn als volgt:

 

WILDLANDS

Derden

Educatie

Past binnen het WILDLANDS educatieplan

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen

Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek wat in potentie leidt tot implementatie in de bedrijfsvoering

Sluit direct aan op WILDLANDS bedrijfsvoering

Conservatie

Levert bijdrage aan biodiversiteit en sluit aan bij EAZA’s Strategic Plan of doelstellingen vanuit EEP’s/ESB’s of Mon-P’s of heeft een directe link met inheemse soorten

Altijd een directe link naar WILDLANDS levende have

Culturele bewustwording

Breed, past binnen educatieplan en/of mission statement

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen

Culturele activiteiten

 

Activiteiten die buiten het reguliere aanbod van WILDLANDS vallen.

Eenmalige unieke acties die een bijdrage leveren aan de culturele bewustwording

Sluit direct aan op WILDLANDS doelgroepen, vindt plaats in Emmen of directe omgeving

BESTUUR WNEF

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Mw. E. Verburg, voorzitter
Dhr. P. Ruchti, secretaris
Dhr. R. van Paassen, penningmeester

Het bestuur beslist in haar vergadering op basis van projectaanvragen. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting mag geen uitkeringen doen aan bestuurders.

De administratie van de stichting is uitbesteed en wordt beheerd door WILDLANDS. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door het bestuur de administratie afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening, toelichting op de balans en de toelichting op de winst- en verliesrekening over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening waarna een overzicht hiervan wordt gepubliceerd op de website.

FINANCIËN

Jaarrekeningen

Download jaarrekening 2015
Download jaarrekening 2016
Download jaarrekening 2017

Toegekende projecten 2018

Naam Project Toelichting project Bedrag
Camera olifanten Vergroten van mogelijkheden tot gedragsobservatie bij de olifanten. 2.000
WILDLANDS en ActionAid Eenmalige schenking t.b.v. de stichting ActionAid die wereldwijd mensen in ontwikkelingslanden steunt om op te komen voor hun rechten. O.a. problematiek rondom mijnbouw. 25.000
AEECL The Lemur Conservation Bescherming en verbetering natuur Madagascar via Harpij 2.000
Schuilhut ijsberen Verhogen dierwelzijn. Welbevinden van ijsberen. 6.500
Informatieborden  Verbreden van dier en plant educatie middels educatie dragers. 150.000
Ondersteunen onderzoek EEHV In stand houden populatie olifanten (herpusvirus). 1.000
International Congress of Zookeepers (ICZ) Vergroten kennis, ervaring en netwerk medewerkers op gebied van dierenwelzijn, educatie en conservation-projecten 5.000
Deelname EAZA Campagne ‘The Silent Forrest’ Aandacht besteden aan de campagne waarbij aandacht is voor de bedreiging van Aziatische zangvogels 10.000
Educatieve bebording, mini attractie TweeStryd en beplanting  Gasten laten zien wat een mijn is en welke gevolgen een mijn heeft op de omgeving. Laten zien dat er projecten zijn die een ommekeer kunnen brengen voor mens en milieu. 150.000
Aanpassingen hekwerken olifanten-trainingsstal Verbeteren van de mogelijkheden om veiliger te trainen; het verbeteren van het dierenwelzijn 2.250
Scholenproject ATLAS Theater  Uitzetten educatieve lijn.Produceren en uitvoeren van belevingsconcepten voor kinderen van het basisonderwijs gem. Emmen  98.430
Extra bewustwording creëren theatrale cultuur in Zuidoost-Drenthe Bewoners van zuid oost Drenthe een brede culturele programmering te bieden. Per jaar 500.000 x 3 Jaren: 2017, 2018 en 2019 1.000.000
Zomerprogrammering met EDUCATIEF karakter Als aanvulling op beleving park. Mensen in aanraking laten komen met het WNF en ecuatie m.b.t natuur en cultuur 85.000
Dr. Kit Kovacs conservation @ nortica Ondersteuning project voor onderzoek ecologie, toxicologie, gedrag etc. zeezoogdieren door oa akoestische monitoring.  Naast ondersteuning project, hierover educatie in WILDLANDS. 130.000
Bevorderen educatie van dieren in WILDLANDS middels dierpresentaties Presentaties aan de gasten om hun op een speelse educatieve wijze te informeren over natuurlijk gedrag, natuurlijke leefwijze, voeding etc. 85.610
Aanschaf systeem ‘Noldus’ Gedragsonderzoek naar een dieren, maar ook van bezoekers t.a.v. educatie. Inzet mogelijk als educatieve tool bij workshop Project Pinguïn. 4.311
Voelkist tbv visueel beperkte bezoekers De beleving van visueel beperkte bezoekers verhogen als ze met hun handen kunnen 'zien' en ze meer bewust maken op geluiden en geuren. Een unieke beleving door op deze manier de dieren 'aan te raken'. 5.089
Grotere en betere warmwatervoorziening in olifantenstal door plaatsen boiler Verbeteren van mogelijkheden om olifanten te trainen. Door het opwarmen van de dieren (met name de oren) wordt het gemakkelijker/ mogelijk bloed af te nemen. Hierdoor wordt dierenwelzijn en onderzoek naar dierenwelzijn van de olifanten verbeterd. 2.000
Realiseren ruïnedeel voor vlinderpoppen en rupsen  Volledige - zeer bijzondere - levenscyclus van vlinders aan gasten tonen. Educatieve waarde van de Vlindertempel wordt hiermee vergroot. 2.350
Aankoop en bescherming van 23 hectare tropisch regenwoud De aankoop van één specifiek perceel van 23 hectare, met een aantal voordelen en bestemmingen. 35.000
Norwegian Polar Institute Ondersteuning project voor onderzoek ecologie, toxicologie, gedrag etc. zeezoogdieren door oa akoestische monitoring. 150.000

Doorlopende jaarkalender WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds

Vier keer per jaar vindt de bestuursvergadering plaats, waarbij ingediende projecten beoordeeld, gewogen en toegekend/afgewezen worden.